مراحل استخدام2017-06-25T09:38:37+00:00

مراحل استخدام در آذرگستران

پرکردن فرم استخدام در سایت و یا ارسال درخواست به هر روش دیگر
هماهنگی زمان مصاحبه
مصاحبه
خواندن آئین نامه انظباطی و شرایط استخدام
عقد قرارداد در صورت موافقت طرفین