فرم اعطای نمایندگی2017-06-25T09:38:37+00:00

فرم اعطای نمایندگی

فرم اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی :

  • متقاضی دارای شخصیت حقیقی و حقوقی معتبر باشد و اعتبار ایشان برای شرکت محرز باشد.
  • متقاضی از لحاظ موازین حقوقی منع قانونی برای انجام معاملات نداشته باشد.
  • متقاضی توان کافی برای شروع و خرید کالا بصورت نقدی را داشته باشد.
  • متقاضی مجهز به زیر ساخت های اولیه از جمله دفتر کار ، انبار ، نیروی بازریاب و فروش باشد.
  • متقاضی توان کافی در امر پخش و فروش در حوزه ی مورد نظر باشد.

مرحله 1 از 2

50%
  • مشخصات فردی