فضای حاکم بر هلدینگ آذرگستران آسیا، فضایی پویا و بالنده و در عین حال قانون مدار و مشتری محور است. پایبندی به ارزش های انسانی بیش از هر اصل دیگری چارچوب فعالیت های این شرکت را مشخص می کند. دوستی و صمیمیت،کار گروهی، یاد دادن و یاد گرفتن، انعطاف پذیری و خلاقیت از بارزترین ویژگی های حاکم بر فضای کاری هلدینگ آذرگستران آسیا است.
ما با فعالیت هایمان به ارزش اشیاء می افزاییم. ارزشی بزرگ، ارزشی که هیچ جای دیگر نمی تواند این چنین ایجاد شود.
جهت پیوستن به تیم هلدینگ آذرگستران آسیا خواهشمند است رزومه خود را ازطریق فرم زیر ارسال نمایید.